Solidarity Message on Mangyan Day 2018

Scroll down for the Filipino translation

IPMSDL Solidarity Message to Mangyan Day 2018:
Unite and Triumph for the rights of the Mangyan and all Indigenous Peoples of the World!

The International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL) extends its warmest greetings of unity to the Mangyan communities in the Philippines and their partner organizations in their celebration of the 11th Mangyan Day this April 13 to 16 in Calapan, Oriental Mindoro.

As we celebrate the victories in defending your lands and territories, we also pay tribute to all Mangyan heroes and martyrs who fell preys of the bloodied claws of the fascist State forces. In this timely occasion, we forge unity in your continuing struggle for the right to self-determination and development.

Historically, the hand of capitalists and their local cohorts operates to intensify natural resource plunder in the guise of so-called development projects such as the National Greening Program (NGP), renewable energy projects, and mining operations. These projects in their communities have caused displacement, conflict and division, loss of livelihood, and environmental degradation. Clearly, it exacerbates the already grave condition of Mangyan communities – the Hanunoo, Alangan, Gubatnon, Iraya, Buhid, Bangon, and Tadyawan – and pushes them further to the margin. Despite this, the Mangyan communities have remained steadfast in consolidating their ranks to collectively fight for their rights to lands and resources.

And now, in the increasing attacks of the Philippine Government to human rights activists and defenders, human rights situation is expected to worsen. Vehement militarization, threats and arrests of Indigenous Peoples (IP) leaders and their organizations, and their hunger to silence our calls is more evident than ever in many Indigenous communities across the country.

The Indigenous Peoples all over the world that confront these similar issues stand by your struggles. The international community is hand in hand in strengthening and expanding our unity to defeat all forms of oppression and exploitation!

We call on all Indigenous communities, organizations, and advocates to drumbeat and amplify our call to forward the fight in defending our ancestral lands, resources, and territories. Together, let us strive to expand and strengthen international solidarity against imperialism!

The victory is for the Mangyan communities and all peoples who face the challenge with unwavering unity! The victory is ours!

UNITE AND TRIUMPH FOR THE RIGHTS OF MANGYAN COMMUNITIES TO LANDS AND TERRITORIES! LONG LIVE THE STRUGGLE OF INDIGENOUS PEOPLES TO SELF-DETERMINATION AND DEVELOPMENT!


Pahayag ng Pakikipagkaisa ng IPMSDL sa Mangyan Day 2018:
Magkaisa at Magtagumpay para sa Karapatan ng mga Mangyan at ng Lahat ng Katutubo sa Buong Mundo!

Maalab na pagbati ng pakikipagkaisa ang ipinaaabot ng Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL) sa mga Katutubong Mangyan sa Pilipinas at mga kasamang organisasyon sa pagdiriwang ng ika-11 taon ng Mangyan Day sa ika-13 hanggang ika-16 ng Abril sa Calapan, Oriental Mindoro.

Sa ating pagdiriwang ng mga tagumpay sa pagdepensa sa inyong lupang ninuno at teritoryo, nagbibigay pugay din tayo sa lahat ng bayani at martir ng Mangyan na biniktima ng kalawit ng pasistang pwersa ng estado. Sa panahong ito, matatag ninyo kaming kaisa sa inyong nagpapatuloy na laban para sa karapatan sa pagkakakilanlan at kaunlaran.

Sa kasaysayan, tumitindi ang sabwatan ng galamay ng kapitalista at mga lokal na tuta nito sa pandarambong ng mga likas na yaman sa mukha ng National Greening Program (NGP), renewable energy projects, at mga minahan. Ang mga proyektong ito sa kanilang mga komunidad ay nagdulot ng pagpapalayas, sigalot at pagkakawatak-watak, kawalan ng kabuhayan at pakasira ng kalikasan. Malinaw na pinalalala pa nito ang paghihirap ng mga komunidad ng Mangyan – ang mga Hanunoo, Alangan, Gubatnon, Iraya, Buhid, Bangon, at Tadyawan – at itinutulak sila sa bingit ng laylayan. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga Mangyan sa konsolidasyon ng kanilang hanay upang kolektibong ipaglaban ang kanilang karapatan sa lupa at likas-yaman.

At ngayon, sa lumalalang pag-atake ng kasalukuyang administrasyon sa mga aktibista at tagapagtanggol ng karapatang pantao, mas masahol ang mga paglabag sa karapatang pantao. Kabi-kabilang militarisasyon, pananakot at panghuhuli sa mga lider-katutubo at kanilang organisasyon, higit na litaw ang kanilang pagkaganid na patahimikin ang ipinaglalaban ng mga katutubo sa buong bansa.

Kaisa ninyo sa inyong laban ang lahat ng katutubo sa buong mundo na humaharap parehong mga usapin. Ang pandaigdigang komunidad ay hawak-kamay sa pagbuo at pagpapalawak ng pagkakaisa upang gapiin ang lahat ng uri ng pang-aalipin at pagsasamantala!

Malakas ang aming panawagan — itambol ng lahat ng komunidad ng mga katutubo, mga organisasyon at kanilang tagapagtaguyod ang pagsusulong ng laban sa pagdepensa sa mga lupang ninuno, likas-yaman at teritoryo. Sama-sama nating palawakin at patibayin ang pandaigdigang pagkakaisa laban sa imperyalismo!

Ang tagumpay ay nakalaan sa mga katutubong Mangyan at sa lahat ng humaharap sa hamon nang may matibay pagkakaisa! Ang tagumpay ay nakalaan sa sambayanan!

MAGKAISA AT MAGTAGUMPAY PARA SA KARAPATAN SA LUPA AT TERITORYO NG KATUTUBONG MANGYAN! MABUHAY ANG PAKIKIBAKA NG KATUTUBO PARA SA PAGKAKAKILANLAN AT KAUNLARAN!

 

Reference: Beverly Longid | IPMSDL Global Coordinator